1 Autojen vuokrausehdot

Auton käyttö Vuokraaja tai kuljettajaksi merkitty henkilö on velvoitettu noudattamaan ajaessaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokrasopimukseen merkitty vuokraaja on päävastuussa ajoneuvosta ja kuljettajalla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakohteen luovuttaa.
Auton jäädessä hetkeksikin pysäköidyksi, se on ehdottomasti lukittava. Vuokraamon luovuttaessa auton vuokraajalle kummankin osapuolen on syytä tarkastaa auton ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien kiistojen ehkäisemiseksi. Vuokraamolla on ajan tasalla olevat tiedot auton vaurioista.

Tarkastamme ja kuvaamme mahdolliset vauriot aina auton palautuksen yhteydessä. Suosittelemme myös asiakasta ottamaan kuvat vuokratun ajoneuvon kunnosta ennen käyttöönottoa, mahdollisten vaurioiden syntymisajankohdan ja korvausvelvollisuuden selvittämiseksi.

2.Vastuu autosta ja sen varusteista vuokra-aikana

Vuokraajan omavastuu on 1000€, Suomen rajojen ulkopuolella 2500€.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille vuokra-aikana aiheutuneet vahingot, sekä korvaamaan myös autosta vuokra-aikana kadonneet osat ja lisävarusteet, esimerkiksi lumiharjan ja parkkikiekon. Auton renkaiden puhkeaminen ja tyhjällä renkaalla ajamalla aiheutetut vannevauriot ovat myös vuokraajan korvausvastuulla.

Omavastuu ei koske tahallisia vaurioita, eikä esimerkiksi väärän polttoaineen tankkauksella aiheutettuja vaurioita.

3 Vuokraajan vastuu vahingosta

Jos autolle tai vuokraamolle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.
Vuokraajan korvausvelvollisuus koskee myös ylikuormausta, tyhjillä renkailla ajamisen vaurioita, ajamisesta auton ulkomitat huomioiden liian ahtaissa tiloissa, sekä ajamisesta alueilla joita ei ole tarkoitettu autolla ajoon.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan auton vaurioiden lisäksi korjaukseen kuluneen seisonta-ajan á 40e/vrk.

Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vakuutuksen kautta tai vahingon aiheuttajalta.

Muut maksuvelvollisuudet Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana auton käyttämisestä aiheuttamat kaikki ylimääräiset maksut; pysäköintivirhemaksut, ylikuormamaksut, ylinopeussakot, tietullit. Vuokraamo perii näiden asioiden hoidosta 20e/kerta.

4 Vuokran maksu

Vuokra maksetaan viimeistään auton noudon yhteydessä kokonaisuudessaan. Laskutuksesta sovitaan aina tapauskohtaisesti. Jos vuokraajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokran maksamisesta.

Vuokraamon velvollisuus Vuokraamon on luovutettava auto vuokraajalle lain mukaisessa käyttökunnossa.
Vuokraamo on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle riittävän opastuksen ja ohjeet auton käytöstä.

Polttoaine ja auton hoito Vuokraaja maksaa käyttämänsä ja tarvitsemansa oikeanlaisen polttoaineen. Auto palautetaan aina oikeanlaista polttoainetta täyteen tankattuna ja tankkaus on pystyttävä todistamaan kuitilla. Vuokralainen huolehtii itse auton polttoaineen talvikelpoisuudesta.

Auto on oltava palautettaessa siisti sisältä ja vastaavassa kunnossa kuin se oli luovutushetkellä.

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneestä vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja kahden tai useamman osapuolen välisestä liikennevahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokraamon lisäksi myös poliisille.

Vuokraamon vastuu auton virheestä Jos autossa vuokra-aikana ilmenee ajamista olennaisesti haittaava tekninen vika, vuokraaja voi vaatia vuokranalennusta. Jos autossa ilmenee jokin vika, mikä johtaa matkan keskeytymiseen, vuokraamo päättää auton hinauksesta, ja muista jatkotoimenpiteistä.

Auton palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä Auto on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun auto on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen auton palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Jos autoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asiasta tehdään rikosilmoitus poliisille.
Ilman ilmoitusta auton myöhästymisestä peritään vuokraajalta 20€ jokaiselta alkavalta tunnilta, sekä taloudellinen menetys joka auton myöhästymisestä seuraa.

Sopimuksen purkaminen Vuokraamolla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään autoa asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan auton viivytyksettä vuokraamolle.

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on ilman vuokraamon kirjallista lupaa kielletty.

Vuokraaja vastaa itse ajoneuvon lainmukaisesta lastauksesta, kuorman sidonnasta ja kaikesta väärinkuormauksesta koituvista kuluista. Vuokraamo ei korvaa asiakkaalle kuljetuksessa vaurioitunutta omaisuutta.

Vuokraamolla on oikeus varata asiakkaalta vakuus katevarauksena tai käteisenä.

Vuokraamo veloittaa ajoneuvoista vuokra-aikana kadonneista irtaimista seuraavasti: Parkkikiekosta 20€, lumiharjasta 20€, nokkakärryistä 150€.

TUPAKOINTI ON AUTOISSAMME KIELLETTY.

Ajoneuvo palautetaan aina tankki täytettynä oikeanlaista polttoainetta. Tankkaus todistetaan pyydettäessä kuitilla.
Vajaalla tankilla palautetun auton tankkauksesta veloitamme asiakkaalta 3 € /l

Vuokraamolla on oikeus siirtää kaikki aiheutuneet kulut kolmannen osapuolen laskutettavaksi.